دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
دوره آنلاین مدیریت ریسک / آمادگی آزمون RMP
شروع از 1401/08/08
یکشنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/07/30
شنبه ها 17:30 الی 20:30
52 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/08/01
یکشنبه ها 9:00 الی 12:00
52 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PgMP
شروع از 1401/11/01
شنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای دکتر فروزش
12.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PfMP
شروع از 1401/11/02
یکشنبه ها 17:30 الی 20:30
40 ساعت
آقای دکتر فروزش
12.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA
شروع از 1401/09/05
شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
  آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
دوره آنلاین صفر تا PMP-آپدیت 2022
شروع از 1401/09/06
یک شنبه ها 17:30 الی 20:30
52 ساعت
آقای دکتر فروزش
9.000.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس نادری
1.500.000 تومان
در حال ثبت نام
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب SAFe5.1
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
4.950.000 تومان
متعاقباً اعلام میگردد
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP
دوره آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP
شروع از 1401/10/18
یک شنبه ها 18:00 الی 21:00
32 ساعت
 آقای دکتر فرهادزارع
4.500.000 تومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
دوره آنلاین مدیریت پروژه به زبان ساده
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس عبایی
3.950.000 تومان
 
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
کارگاه اصول تحول سازمانی (OT:Fundation)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
کارگاه پیاده سازی تحول سازمانی (OT:Implementation)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
کارگاه هماهنگ سازی تحول سازمانی (OT:Orchestration)
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
16 ساعت
آقای دکتر فروزش
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP2019
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای مهندس حق نژاد
1.500.000 تومان
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
کارگاه آشنایی کامل با چارچوب Disciplined Agile
در نیمه دوم سال
متعاقباً اعلام میگردد
32 ساعت
آقای دکتر فروزش
4.950.000 تومان