ساخت مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک عضو کارا در Agile Release Trains - و آموختن چگونگی همکاری با دیگر تیم ها - با تبدیل شدن به یک SAFe® 4 Practitioner . در طی این دوره دو روزه، شرکت کنندگان درک عمیقی از ART، نحوه ارائه ارزش و بالا بردن کارای برای انجام نقش خود با استفاده از اسکرام، کانبان و XP  بدست خواهند آورد.آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه UserStory خود را بنویسند و ویژگی های آنها را تجزیه و تحلیل کنند، طرح های تکراری را اجرا کنند و Program Increments را برنامه ریزی کنند. در نهایت، آنها در مورد مسیر تحویل مداوم و فرهنگ DevOps، چگونگی ادغام مؤثر با تیم های دیگر در برنامه و آنچه که برای بهبود مداوم قطار انجام می شود، یاد خواهند گرفت.جهت اخذ مدرک SP گذارندن این دوره الزامی می باشد.