ردیف نام ونام خانوادگی نوع مدرک تاریخ اخذ مدرک خدمات
1  محمد سرتیپ   SAFe-Scrum Master 25/05/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
2  پژمان مقبل زاده   SAFe-Scrum Master  21/08/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
3  مجید حمزه پور    SAFe-Scrum Master  14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
4  حامد مالکی    SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
5 صنم درودیان   SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
6 سارا خیراندیش SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
7 زهرا قربانی پور SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
8 سارا اعظمی SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
9        
10