سطح پورتفولیو (Portfolio Level) شامل اصول، راهکارها و نقشهای مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت مجموعه توسعه جریانهای ارزش (Value Streams) می باشد.