راهکارهای چارچوب اجایل مقیاس پذیر بر پایه 9 مفهوم برآمده از اصول و روش اجایل می باشد.

ذهنیت اجایل-لین در واقع ترکیبی از باورها، مفروضات و اقدامات رهبران و شرکت کنندگان در SAFe می باشد که مفاهیم تفکر لین و بیانیه اجایل را درک کرده اند. این اصل شخصیتی، رهبری و فکری برای بکارگیری اصول و شیوه های SAFe می باشد.

ارزشهای اصلی SAFe شامل چهار وجه می باشد که عبارتند از همراستایی (Alignment)، کیفیت ذاتی (Built-in Quality)، شفافیت (Transparency)، و اجرای طرح (Program Execution) .این اصول به افرادی که در پورتفولیو SAFe شرکت کرده اند کمک و راهنمایی می کند.

هنگامی که یک تیم علاقه مند به پیاده سازی یک رویکرد چابک به طور مداوم در طرح ها و پورتفولیوها چند تیمی، SAFe برای آنها بسیار مناسب می باشد.

چارچوب اجایل مقیاس پذیر (Scaled Agile Framework) که آن را به اختصار SAFe می نمایند در واقع یک پایگاه دانش آنلاین می باشد که بصورت رایگان در اختیار مخاطبین قرارگرفته است.

SAFe چارچوبی ساده با وزن سبک است اما در مقابل نیازهای توسعه سیستمهای پیچیده و جریان ارزش را پوشش میدهد.با پیاده سازی SAfe مزایای ذیل را خواهید داشت :