سطح طرح (Program Level) حاوی نقش ها و فعالیت های مورد نیاز جهت ارائه راهکارهای متداول از طریق قطار تحقق اجایل (ART) می باشد.

در واقع سطح طرح جایست که تیمهای توسعه، ذینفعان و سایر منابع به برخی از مأموریت های مهم و مؤثر توسعه سیستم اختصاص یافته اند. متافور قطار تحقق اجایل (ART metaphor) در واقع فعالیتها، نقشها و تیمهای سطح طرح را که بطور پیوسته و در حال تکامل، ارزش را ارائه می دهند، توصیف می کند.ART سازمان مجازی شکل گرفته جهت محدود کردن مرزهای عملکردی، از بین بردن سرویسها و گامهای غیر ضروری و افزایش ارائه ارزش بوسیله راهکارهاو اصول SAFe Lean-Agile می باشد.اگرچه این سطح را سطح طرح (Program Level) می نامییم.