قطار تحقق اجایل (Agile Release Train) در واقع یک تیم بزرگ از تیمهای اجایل می باشد که همراه با دیگر ذینفعان، به طور مداوم توسعه می یابد و جاییست که یک یا چند راهکار در یک جریان ارزش قابل اجرا می باشد.

سطح طرح (Program Level) حاوی نقش ها و فعالیت های مورد نیاز جهت ارائه راهکارهای متداول از طریق قطار تحقق اجایل (ART) می باشد.