سطح تیم (Team Level) شامل نقشها، فعالیتها، رویدادها و فرآیندهایی می باشد که تیمهای چابک ساخت و تحویل ارزش آورده شده در محتوی قطار تحقق اجایل (Agile Release Train) را انجام می دهند.