• آزمون PMP در تاریخ ششم فروردین ماه 1397 به دلیل تغییر ویرایش استاندارد PMBOK، تغییر کرد. در سپتامبر سال 2017، کتاب استاندارد PMBOK ویرایش ششم منتشر گردید و براساس خبری که در سایت PMI اعلام شد، تقریبا هفت ماه بعد یعنی در تاریخ 26 مارچ 2018، آزمون PMP بروزرسانی

    ...