ارتباط دوطرفه نرم‌افزار MS Project 2013 با دیگر نرم‌افزارها بنا به عللی مانند سهولت کار با نرم‌افزارهای پرکاربرد مانند Excel و در نتیجه لزوم انتقال اطلاعات از Excelبه MS Project و بالعکس لازم است. برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار MS Project 2013 به دیگر نرم‌افزارها باید در زبانه File بر دستور Save as کلیک و در پنجرۀ Save as در لیست Save as Type نوع نرم‎افزار تعیین شود.برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار موردنظر به نرم‎افزار MS Project 2013 باید در زبانه File بر دستور Open کلیک و در پنجرۀ Open، در لیست نوع برنامه، نرم‎افزار موردنظر انتخاب شود. 

 

بعضی از برنامه‌ها مانند Excel با2013 MS Project ارتباط دوطرفه دارند؛ به بیان دیگر هم می‌توان اطلاعات MS Project 2013 را به آن‌ها منتقل کرد و هم اطلاعات آن‌ها را به MS Project 2013. بعضی از برنامه‌ها نظیر Adobe Reader نیز ارتباط یک طرفه از MS Project 2013 به خود دارند و بعضی از برنامه‌ها مانند Project Database ارتباط یک طرفه از خود به MS Project 2013 دارند.
انتقال اطلاعات از MS Project 2013 به Adobe Reader
در صورتی‌که هدف، تغییرنکردن اطلاعات پروژه باشد، باید اطلاعات پروژه به نرم‌افزار Adobe Reader منتقل شوند. برای این‌منظور باید در زبانه File بر دستور Save as کلیک و در پنجرۀ باز شده، در لیست Save as Type، گزینۀ PDF Files انتخاب شود. به این‌ترتیب پنجرۀ Document Export Options باز می‌شود. در این پنجره باید تعیین شود که هدف انتقال همۀ اطلاعات پروژه است یا اطلاعات محدودۀ زمانی مشخص. بقیۀ فیلدها معمولاً بدون تغییر می‌مانند.


انتقال اطلاعات از MS Project 2013 به Microsoft Office Word
برای انتقال اطلاعات از MS Project 2013 به Microsoft Office Word باید بر دکمۀ Print Screen، واقع در صفحۀ کلید، و در صفحۀ Microsoft Office Word راست کلیک شود و گزینۀ Past انتخاب شود. به این‌ترتیب تصویری از صفحۀ مانیتور در صفحۀ Microsoft Office Word نمایش داده می‌شود.
اگر بر کلیدهای Alt و Print Screen هم‌زمان کلیک شود فقط از پنجرۀ فعال کپی گرفته می‌شود.

انتقال اطلاعات از MS Project 2013 به XPS
برای تبدیل اطلاعات چاپی به برنامۀ تصویری باید پس از کلیک، روی دستور Print در زبانه File، در لیست تعیین پرینتر، گزینۀ Windows XPS Document Writer انتخاب شود. روش دیگر استفاده از پنجرۀ Save as و انتخاب برنامۀ از نوع XPS است.

انتقال اطلاعات از MS Project 2013 به Microsoft Office Excel
برای انتقال اطلاعات پروژه به نرم‎افزار Excel باید در زبانه File بر روی دستور Save as کلیک کرد و در پنجرۀ باز شده، در لیست Save as Type، گزینۀ Excel Workbook یا Excel 97-2003 Workbook انتخاب شود.

انتقال اطلاعات از Microsoft Office Excel به MS Project 2013
برای انتقال اطلاعات از یک برنامۀ Microsoft Office Excel به MS Project 2013 باید در زبانه File بر دستور Open کلیک و سپس، در لیست نوع برنامه، Excel Workbook انتخاب شود. بعد از آن مکان و نام برنامۀ موردنظر تعیین و ok می‌شود.

انتقال اطلاعات از MS Project 2013 بهOffice Access Microsoft
برای انتقال اطلاعات، از MS Project 2013 بهOffice Access Microsoft، باید در زبانه Project بر دستور Visual Reports کلیک شود. به این‌ترتیب پنجرۀ Visual Reports–Create Report باز می‌شود که باید روی دکمۀ Save Data در آن کلیک شود؛ سپس در پنجرۀ باز شدۀ Visual Reports-Save Reporting Data نوع اطلاعات تعیین و روی دکمۀ Save Database کلیک شود. در انتها باید در پنجرۀ Save as نام و مکان ذخیرۀ برنامه Office Access Microsoft تعیین شود.

انتقال اطلاعات از Office Access Microsoft به MS Project 2013
برای انتقال اطلاعات از یک برنامۀOffice Access Microsoft به نرم‌افزار 2013 MS Project باید در زبانه File بر دستور Open کلیک شود؛ سپس، در لیست نوع برنامه، Microsoft Access Database انتخاب شود؛ بعد از آن مکان و نام برنامۀ موردنظر تعیین می‌شود؛ سپس ok می‌شود. بقیۀ فرآیند مشابه انتقال اطلاعات از Microsoft Office Excel به MS Project 2013 است.